Slovník manažerských a ekonomických pojmů

360° zpětná vazba

360° zpětná vazba je to nejobjektivnější dostupná metoda...

Assessment centrum / Assessment centre

Assessment centrum představuje jednu z metod výběru...

Counselling

Counselling je jednou z metod formování pracovních schopností...

Delegování

Delegování představuje sdílení či přenos povinností, a s tím...

Deprese

Depresí bývá označován obzvláště hluboký a dlouhý pokles...

Distres

Distres představuje tzv. špatný stres. Od určité hranice...

Emoční inteligence

Emoční (emocionální) inteligence neboli tzv. inteligence citů...

Empatie

Empatie je schopnost vcítit se. Empatický člověk vnímá pocity...

Empowerment

Empowerment je jeden ze čtyř modelů leadershipu, v němž lidé...

Eustres

Stres nemusí mít vždy negativní vliv na organismus. Eustres...

Flexibilita

Flexibilita obecně vyjadřuje schopnost pružně reagovat na...

Flexibilita v rámci pracovního místa

Prohlubování pracovních schopností. Jedná se o přizpůsobování...

Formální hodnocení zaměstnanců

Formální, či také systematické hodnocení představuje racionální...

Hodnocení zaměstnanců

Hodnocení zaměstnanců představuje posuzování a hodnocení...

Interpersonální dovednosti

Interpersonální dovednosti jsou jednou z oblastí emoční...

Kompetence

Kompetence jsou schopnosti, dovednosti, způsoby chování...

Komunikace

Komunikace představuje dvousměrný proces dosahování...

Kouč (Coach)

Kouč je osoba vedoucí koučovací proces. V něm klientovi...

Koučink (Coaching)

Koučování je jednou z metod osobního a pracovního rozvoje...

Leader (lídr, vůdce)

Lídr, též vůdce, je osoba, která má vysoký vliv na ostatní...

Leadership

Leadership zahrnuje vedení lidí, dosazování „správných“ lidí...

Lidské zdroje – HR

HR [ejč ár]je zkratkou anglického výrazu Human Resources...

Liniový management (Lower-level management)

Základní úroveň postavení manažerů. Linioví manažeři jsou...

Management

Management je navrhování a řízení procesů, kontrola průběhu...

Management stresu

Management stresu, nebo také řízení stresu, představuje různé...

Manažer (Manager)

Manažer je odpovědný za úspěšný chod útvaru (střední manažer)...

Mentoring

Mentoring je metoda formování pracovních schopností. Jedná se o...

Motiv

Motiv je osobní příčina konkrétního chování jedince. Je to...

Motivace

Motivace je psychický proces. Představuje vnitřní aktivaci...

Motivace pracovního jednání

Proces vzbuzení nebo podnícení pracovní aktivity, udržení...

Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)

MBTI je typologie osobnosti, kterou s využitím učení Carla Junga...

Neformální hodnocení zaměstnanců

Neformální hodnocení představuje průběžné hodnocení pracovníka...

Outsourcing

Pojmem outsourcing se označuje vyčleňování činností mimo...

Průzkum spokojenosti zaměstnanců

Průzkum spokojenosti zaměstnanců je nástroj ke zjišťování...

Rekvalifikace

Rekvalifikace znamená přeškolování. Jedná se o takové...

Rozvoj lidských zdrojů

Rozvoj lidských zdrojů představuje novou koncepci vzdělávání...

Rozvoj pracovníků

Rozvoj pracovníků představuje vzdělávací a rozvojové aktivity...

Self-Management

Self-management je management sebe sama – schopnost...

Seminář

Seminář je prezentace na určité téma, týkající se zpravidla některé...

Staffing

Mezinárodní termín, zhruba odpovídající českému formování...

Stimul

Stimul představuje podnět zvenčí. Zatímco motiv je intrapsychická...

Stimulace

Stimulace představuje působení určité okolnosti, činnosti, děje...

Střední management (Middle management)

Zahrnuje početnou a velmi rozmanitou skupinu řídících pracovníků...

Stres

Slovo stres pochází z angličtiny a znamená tlak nebo též zátěž...

Syndrom vyhoření

Syndrom vyhoření, anglicky burnout, byl objeven a popsán v roce...

Systém hodnocení zaměstnanců

Systém hodnocení zaměstnanců je jednotný systém vedení...

Systém vzdělávání zaměstnanců

Vzdělávání pracovníků v organizaci se zaměřuje nejenom...

Teambuilding

Teambuilding je označení převzaté z angličtiny, v překladu...

Time management

Time management, v překladu řízení času, je sada nástrojů...

Trénink (Training)

Training představuje organizované činnosti zaměřené na poskytování...

Vrcholový management (Top management)

Nejvyšší vedení, které je odpovědné za chod organizace...

Vyjednávání

Vyjednávání je proces mezi dvěma a více stranami, kde každá...

Workshop

Assessment centrum představuje jednu z metod výběru...

Frustrace

Frustrace je, obdobně jako stres, nepříznivý stav organismu...

Proaktivita

Proaktivita je jednání, při němž je reakce na podněty...

Transition management

Je emoční „proces“, kterým prochází člověk během...

Řízení změn

Řízení změn je popsaný proces, jehož cílem je usnadnit...

WarmUp

Nastartování / rozehřátí sebe sama, abychom byli připraveni...