Slovník manažerských a ekonomických pojmů

Liniový management (Lower-level management)

Základní úroveň postavení manažerů. Linioví manažeři jsou odpovědní za správu a řízení činností, které přímo přispívají k produkci výrobků a služeb. Jsou přímými nadřízenými výkonných pracovníků. Liniový manažer operativně řeší každodenní chod výrobního útvaru. Specifikem je krátkodobé plánování, proto je tato úroveň označována též jako operativní management.

Eustres

Stres nemusí mít vždy negativní vliv na organismus. Eustres představuje takovou míru stresu, která zvyšuje aktivitu organismu a vede k vyššímu výkonu. Proto bývá též označován jako „dobrý stres“. Je to míra stresu nutná k tomu, aby se člověk dokázal vypořádat se zvýšenou zátěží.

Flexibilita v rámci pracovního místa

Prohlubování pracovních schopností. Jedná se o přizpůsobování pracovních schopností pracovníků měnícím se požadavkům pracovního místa nebo o rozšiřování pracovních schopností, aby pracovníci alespoň z části byli schopni vykonávat jiné pracovní místo či pozici.

Empowerment

Empowerment je jeden ze čtyř modelů leadershipu, v němž lidé na základě sdíleného závazku dostávají důvěru, svobodu v rozhodování a jsou ochotni převzít zodpovědnost. Základním nástrojem empowermentu je koučování.

Delegování

Delegování představuje sdílení či přenos povinností, a s tím souvisejících pravomocí a odpovědností, od nadřízeného, který má právo delegovat, na podřízeného zaměstnance. Delegování podporuje samostatnost pracovníků, rozvíjí jejich zodpovědnost a v neposlední řadě může mít pro pracovníka významnou motivační hodnotu.

Counselling

Counselling je jednou z metod formování pracovních schopností zaměstnanců. Do češtiny bývá nepřesně překládán jako poradenství. Tato metoda je však založena na vzájemném konzultování a ovlivňování, čímž dochází k překonání jednosměrného vztahu vzdělávaný – vzdělavatel. Dochází k formování obou účastníků procesu.

360° zpětná vazba

360° zpětná vazba je to nejobjektivnější dostupná metoda, která měří kompetence (schopnosti, dovednosti, způsoby chování, postoje) lidí. Nejčastěji se využívá pro lidi na manažerských pozicích. Neměří, jací jsme, ale jak se jevíme svému okolí.

Assessment centrum / Assessment centre

Assessment centrum představuje jednu z metod výběru pracovníků. Prostřednictvím série simulací typických pracovních činností se testuje způsobilost kandidáta pro danou pracovní pozici.