ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ A OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ELSE AZ s.r.o., se sídlem Táborská 411/34, 140 00 Praha 4, IČ: 271 97 158 (dále jen jako „ELSE AZ“), zpracovává a chrání osobní údaje počínaje dnem 25. 5. 2018 v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, tedy obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen jako „GDPR“).

1. Osobní údaje získáváme, spravujeme a zpracováváme na základě

 • zákona, při kterém je poskytnutí našich služeb vázáno na zpracování Vašich osobních údajů. Jedná především o zpracování nezbytné pro plnění smluv uzavřených s fyzickými osobami, tj. subjektem údajů, plnění právní povinnosti, hájení našeho oprávněného zájmu nebo oprávněného zájmu třetí strany, plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu;
 • souhlasu se zpracováním.

Shromažďujeme tedy osobní údaje:

 • identifikační, sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu;
 • kontaktní, umožňující nám kontakt s obchodními partnery, klienty, spolupracovníky aj., včetně dalších informací souvisejících s našimi vzájemnými vztahy.

Osobní údaje zpracováváme pouze v rozsahu nutném pro naplnění příslušného účelu a po dobu nutnou k jeho dosažení, nejdéle však po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy, po dobu platnosti smlouvy či do úplného vypořádání práv a povinností plynoucích ze smlouvy. V případech, na něž nelze uplatnit uvedené právní tituly, žádáme o souhlas se zpracováním osobních údajů, který je poskytován ke konkrétnímu účelu a na konkrétní dobu tak, jak jsou uvedeny v příslušném prohlášení o poskytnutí souhlasu.

Zpracováním osobních údajů můžeme smluvně pověřit externí subjekty, které pro nás zajišťují administrativní, odbornou, popř. technickou podporu (dále jen jako „Zpracovatelé"). ELSE AZ neprovádí automatizované individuální rozhodování ani profilování.

2. Zdroje osobních údajů a účely jejich využití

Osobní údaje získáváme:

 • přímo od Vás při plnění právní povinnosti nebo při přihlášení se k odběru informací či služeb;
 • od dalších subjektů a důvěryhodných partnerů, pokud je jim k tomu poskytnut souhlas (včetně marketingových, kteří nám poskytují informace o potenciálních zákaznících našich obchodních služeb);
 • z veřejně přístupných zdrojů, např. rejstříků, seznamů a evidencí.

Osobní údaje spravujeme a zpracováváme výhradně pro účely, které vyplývají z předmětu podnikání a činnosti ELSE AZ. Osobní údaje využíváme za účelem:

 • poskytování, zdokonalování a personalizace našich služeb;
 • komunikaci a informování o našich činnostech, aktualitách, novinkách a nabídkách.

3. Zajištění ochrany údajů

Osobní údaje jsou pod naší stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou, disponujeme kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťujícími ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím. Smluvní Zpracovatelé pro nás provádějí částečné či úplné zpracování na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.

4. Práva subjektu údajů při zpracování osobních údajů vůči ELSE AZ

Každá osoba, která poskytla své osobní údaje, má právo na informace a na přístup ke svým osobním údajům, které jsou v ELSE AZ zpracovávány, a to zejména informace o účelu zpracování, kategorii dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorii příjemců, době, po kterou budou osobní údaje uloženy.

Pokud byste zjistili nebo se domnívali, že ELSE AZ provádí zpracování Vašich osobních důvodů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné, máte právo požádat o vysvětlení nebo požadovat, aby byl odstraněn takto vzniklý stav. Máte právo žádat opravu či výmaz (likvidaci), případně omezení (blokaci) zpracování. Máte rovněž právo vznést námitku proti zpracování a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Pokud se zpracování osobních údajů zakládá na právním titulu souhlasu, můžete ho odmítnout udělit nebo udělený souhlas kdykoli odvolat. Odvolat souhlas můžete kdykoli a jakýmkoli vhodným způsobem.

5. Jak nás můžete v souvislosti s ochranou osobních údajů kontaktovat?

Máte kdykoli možnost uplatnit případné námitky proti zpracování Vašich osobních údajů, odvolat udělený souhlas či změnit jeho rozsah, a to některým z následujících způsobů:

 • e-mailovou zprávou na adresu: info@elseaz.cz či
 • písemným oznámením zaslaným na adresu: Táborská 411/34, 140 00 Praha 4.