Elseaz.cz > Slovník pojmů

Slovník pojmů

Střední management (Middle management)

Zahrnuje početnou a velmi rozmanitou skupinu řídících pracovníků. Řadíme sem vedoucí obchodních jednotek i vedoucí jednotlivých útvarů (prodeje, nákupu, marketingu, financí, personalistiky apod.). Rozhodnutí středního manažera přímo ovlivňuje řízený útvar či jednotku.Střední management je odpovědný za provádění politik a plánů…

Syndrom vyhoření

 Syndrom vyhoření, anglicky burnout, byl objeven a popsán v roce 1975 panem H. Freudenbergerem. Postihuje nejenom manažery a vedoucí pracovníky, ale i běžné pracovníky. Jedná se o psychický stav, prožitek vyčerpání. Typickými příznaky jsou únava, nechutenství, nespavost, ztráta zájmu o práci a depresivní pocity.

Systém hodnocení zaměstnanců

Systém hodnocení zaměstnanců je jednotný systém vedení pravidelných hodnotících pohovorů a způsob nakládání s výstupy. Systém pro konkrétní firmu zahrnuje jednotný formulář (obvykle částečně odlišný pro různé skupiny zaměstnanců – obchodníci, THP, dělníci atd.), jednotnou metodu vedení rozhovorů, nakládání s výstupy a řešení…

Systém vzdělávání zaměstnanců

Vzdělávání pracovníků v organizaci se zaměřuje nejenom na formování pracovních schopností, ale i na formování osobnosti a hodnot potřebných pro vytváření zdravých mezilidských vztahů na pracovišti. Do systému vzdělávání pracovníků patří vzdělávací aktivity jako např. doškolování, rekvalifikace a rozvoj. V systému vzdělávání se…

Teambuilding

 Teambuilding je označení převzaté z angličtiny, v překladu znamená doslova budování týmu, což přesně odpovídá jeho smyslu. Bývá určen hlavně pro blízké spolupracovníky, přičemž teambuildingové aktivity jsou koncipovány nejenom tak, aby si odpočinuli od pracovního stereotypu, ale také aby se navzájem poznali a formou her…

Time management

 Time management, v překladu řízení času, je sada nástrojů a technik zaměřených na efektivní nakládání s časem. Podstatou je snaha o co nejlepší využití času a maximalizace užitku z něj.

Trénink (Training)

 Training představuje organizované činnosti zaměřené na poskytování informací a pokynů pro zlepšování výkonu příjemce, případně pro dosažení požadované úrovně znalostí a dovedností. Školení může být vedeno ve formě strukturovaných programů nebo více neformální a interaktivní cestou, jako např. školení on-the-job, manažerské…

Vrcholový management (Top management)

Nejvyšší vedení, které je odpovědné za chod organizace jako celku. Úkolem top managementu je vytváření celkové koncepce podnikání a jednotlivých strategií pro rozvoj podniku (proto je možné setkat se i s označením strategický management). Na jejich základě definuje cíle, které jsou na nižších úrovních postupně dekomponovány až na…

Vyjednávání

 Vyjednávání je proces mezi dvěma a více stranami, kde každá má své vlastní cíle, potřeby a názory, který by měl vést k nalezení společného východiska, tj. přijatelného pro všechny zúčastněné strany. Vyjednávání představuje jeden z nástrojů alternativního řešení sporů.

Workshop

 Workshop je interaktivní vzdělávací aktivita, sloužící k dalšímu vzdělávání a prohlubování znalostí. Předpokládá, že účastník zvládá teoretickou základnu a zaměřuje se proto především praktické řešení problémů. Účastníci docházejí pomocí vlastních schopností a zkušeností k výsledku, který je použitelný v další práci či praxi.

<< Předchozí
1234
Další >>