Elseaz.cz > Slovník pojmů

Slovník pojmů

Motiv

 Motiv je osobní příčina konkrétního chování jedince. Je to pohnutka, psychologická příčina reakcí, činností a jednání člověka, aktivovaná touhou uspokojit určitou potřebu.

Motivace

 Motivace je psychický proces. Představuje vnitřní aktivaci, tedy vzbuzování aktivity jedince a současně i regulaci jednání, zaměření určitým směrem. Motivace souvisí s příčinami, proč něco děláme. Hlavním zdrojem motivace jsou jedincovy potřeby (zejména pokud jsou vyvolány pocitem nedostatku), dále to mohou být zájmy,…

Motivace pracovního jednání

 Proces vzbuzení nebo podnícení pracovní aktivity, udržení aktivity v běhu a usměrnění činnosti do určité, předem zvolené dráhy.

Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)

MBTI je typologie osobnosti, kterou s využitím učení Carla Junga vytvořily I. Myersová a K. Briggsová. Došly k názoru, že existují čtyři hlavní oblasti, kterými se lidé od sebe vzájemně liší. Tyto odlišnosti nazvaly „preferencemi“. Týkají se následujících oblastí: Čemu v prvé řadě věnujeme energii, jakým způsobem zpracováváme…

Neformální hodnocení zaměstnanců

 Neformální hodnocení představuje průběžné hodnocení pracovníka během pracovního výkonu, kdy hodnotitelem je jeho přímý nadřízený. Nebývá zpravidla dokumentováno, jde spíše o součást každodenního vztahu mezi nadřízeným a podřízeným.

Nezaměstnanost

Ekonomická teorie označuje za nezaměstnaného osobu schopnou práce, která však nemůže najít zaměstnání. Jedná se o nedobrovolnou nezaměstnanost, kdy nezaměstnaná osoba chce pracovat, ale nenachází pracovní místo, tj. situace, kdy je méně pracovních míst, než zájemců o práci. Tato nezaměstnanost (míra nezaměstnanosti) je spojena s…

Outsourcing

 Pojmem outsourcing se označuje vyčleňování činností mimo podnik, tj. uzavření kontraktu na zajištění určité činnosti/služby třetí stranou. Cílem je dosažení úspory nákladů nebo zvýšení kvality. Firmy velmi často outsourcují vedlejších činnosti, jako je úklid, stravování, správa budov či firemní vzdělávání, může se však…

Platební bilance

Platební bilance představuje v makroekonomii nejdůležitější indikátor pro měření vnější ekonomické pozice země. Sumárně vyjadřuje transakce rezidentských (domácích) subjektů jedné země se subjekty nerezidentskými (se zahraničím). Platební bilance tedy představuje peněžní vyjádření transakcí mezi určitým státem a jeho…

PR

 PR [pí ár] činnost je záměrné, plánované a dlouhodobé úsilí vytvářet a podporovat vzájemné pochopení a soulad mezi organizacemi a jejich veřejností. Cílem těchto činností je vytvoření kladné představy o organizaci či podniku v povědomí veřejnosti, na které závisí úspěch či neúspěch firmy (stávající i potencionální…

Průzkum spokojenosti zaměstnanců

Průzkum spokojenosti zaměstnanců je nástroj ke zjišťování názoru zaměstnanců na dění ve firmě, možnost uplatnění, spolupráci s ostatními útvary apod. Základním pravidlem, které je třeba dodržet, je anonymita respondentů. Průzkumy je vhodné provádět opakovaně a tak zjistit, jakým směrem se názory zaměstnanců posouvají. Data se…

Recese

Za recesi je obecně považováno období poklesu ekonomické aktivity. Hospodářská recese je všeobecně definována jako stav, kdy dvě a více po sobě jdoucích čtvrtletí klesá výkon ekonomiky (měřený HDP, dochází tedy k poklesu HDP). Pokles HDP může být doprovázen souběžným poklesem souvisejících ukazatelů ekonomické aktivity, jako…

Rekvalifikace

 Rekvalifikace znamená přeškolování. Jedná se o takové formování pracovních schopností člověka, které směřuje k osvojení nových pracovních schopností, které jsou více či méně odlišné od dosavadních.

Rozvoj lidských zdrojů

 Rozvoj lidských zdrojů představuje novou koncepci vzdělávání a rozvoje v organizaci, která se orientuje se na rozvoj pracovní schopnosti organizace jako celku, rozvoj pracovní schopnosti týmů, vytváření potřebné dynamické struktury znalostí a dovedností, a to vše za účelem dosažení vyšší efektivnosti a výkonnosti celé…

Rozvoj pracovníků

 Rozvoj pracovníků představuje vzdělávací a rozvojové aktivity zaměřené na osobní rozvoj. Zaměřuje se na jednotlivé pracovníky a formování jejich pracovních schopností i osobnosti tak, aby svou práci vykonávali efektivně a byli schopni zvládat nové pracovní úkoly tak, a byli tak pro organizaci přínosem.

Self-Management

Self-management je management sebe sama – schopnost plánovat, dodržovat plán, dodržovat termíny atd. Být schopen řídit (manažovat) sebe sama je prvním předpokladem pro manažování druhých.

Seminář

 Seminář je prezentace na určité téma, týkající se zpravidla některé dílčí části znalostí či dovedností. Semináře mívají vesměs formu přednášky a následné diskuse. Typický je zde velký důraz na teoretickou základnu. Vzhledem k velkému množství informací, které posluchač obdráží, netrvají semináře zpravidla více než pár hodin.

Spotřební koš

 V ekonomické teorii představuje spotřební koš modelovou spotřebu průměrné domácnosti. Obsahuje několik set položek, které jsou agregovány do 12-ti skupin (např. odívání, potraviny, doprava, rekreace atd.), jednotlivým položkám je určena váha podle jejich zastoupení ve výdajích průměrné domácnosti. Spotřební koš tak…

Staffing

 Mezinárodní termín, zhruba odpovídající českému formování pracovní síly organizace. Staffing lze charakterizovat jako formování počtu, struktury a pracovních schopností zaměstnanců organizace.

Stimul

 Stimul představuje podnět zvenčí. Zatímco motiv je intrapsychická pohnutka, stimul představuje pobídku či popud z vnějšku. Typickým stimulem je třeba reklama, představující pobídku zákazníkovi ke koupi určitého výrobku či služby. V organizacích bývá typickým stimulem hmotné odměňování.

Stimulace

 Stimulace představuje působení určité okolnosti, činnosti, děje, ve snaze povzbudit či podnítit jedince k nějakému chování, jednání, činnosti. Stimulace je nástrojem vnějšího ovlivňování, působení.