Elseaz.cz > Slovník pojmů

Slovník pojmů

Inflace

 Inflace je ekonomický pojem, který označuje všeobecný růst cenové hladiny (tj. opakovaný růst cen zboží a služeb v ekonomice). Obecně platí, že vlivem inflace dochází ke snížení kupní síly peněz. Často se lze setkat s pojmem míra inflace, který udává míru změny (růstu) cenové hladiny.Opačný vývoj cenové hladiny, tj.…

Interpersonální dovednosti

Interpersonální dovednosti jsou jednou z oblastí emoční inteligence. Týkají se schopnosti jednat s lidmi přiměřeným způsobem. Člověk, který má rozvinuté interpersonální dovednosti, je schopen vyjít a spolupracovat s jednotlivci i se skupinou lidí tak, aby dosahovali společných i individuálních cílů. Bývá oblíbeným členem týmu.

Keynesiánci

 Keynesiánci představují ekonomický směr prosazující státní zásahy do ekonomiky. Podle keynesiánců neregulovaný trh nefunguje efektivně (optimálně), a to je spojeno s různými tržními selháními, které by měl stát adekvátním způsobem eliminovat. Základy tomuto směru položil britský ekonom a učitel ekonomie na Cambridgeské…

Kompetence

Kompetence jsou schopnosti, dovednosti, způsoby chování a postoje jednotlivce. Je to způsob, jakým lidé uplatňují svoje odborné znalosti a dosahují výsledků. Hodnocení kompetencí je obvykle součástí hodnotícího pohovoru. V takovém případě má firma definovaný „svůj“ kompetenční model (soubor kompetencí). Kompetence obsažené v…

Komunikace

 Komunikace představuje dvousměrný proces dosahování vzájemného porozumění. Účastníci (vysílač x příjemce) si při něm předávají informace, vzájemné pochopení však závisí na významu, který informaci jedna či druhá strana přisuzuje. Komunikace je efektivní, pokud obě strany chápou informaci stejně, tj. přisuzují jí stejný význam.

Kouč (Coach)

 Kouč je osoba vedoucí koučovací proces. V něm klientovi neradí, neovlivňuje ho svým názorem. Pomocí otázek naviguje klienta k různým úhlům pohledu na určitou věc, poskytuje mu podporu a povzbuzení. Kouč je průvodcem na cestě osobního i profesního rozvoje. Napomáhá klientovi v uvědomění si svého potenciálu a při jeho aktivaci.

Koučink (Coaching)

 Koučování je jednou z metod osobního a pracovního rozvoje a zvyšování osobní i týmové produktivity. Koučování lze charakterizovat jako proces kontinuální podpory klienta při stanovování a dosahování jeho vlastních osobních a profesních cílů. Konkrétní zaměření koučovacího procesu je vždy přizpůsobeno cílům a potřebám…

Kupní síla peněz

Kupní síla peněz je ekonomický termín, který vyjadřuje množství zboží a služeb, které lze získat (koupit) za určité množství peněz při dané cenové hladině. Roste-li cenová hladina (tj. inflace), kupní síla peněz klesá, jelikož za stejné množství peněz jsme schopni nakoupit méně zboží a služeb. Naopak je tomu při všeobecném…

Kvalifikace

 Kvalifikace znamená odbornou či profesní způsobilost. Kvalifikovaná osoba disponuje schopnostmi a znalostmi potřebnými pro určité zaměstnání či činnost.

Leader (lídr, vůdce)

Lídr, též vůdce, je osoba, která má vysoký vliv na ostatní. Lídr má schopnost přimět lidi, aby ho následovali a je schopen ovlivňovat lidi směrem k dosažení cíle. Vůdci mají vizi a umějí komunikovat s lidmi tak, aby je inspirovali a iniciovali. Vůdcovství je dáno kombinací dovedností, postojů, vlastností a konkrétního chování.…

Leadership

Leadership zahrnuje vedení lidí, dosazování „správných“ lidí na „správná“ místa na základě jejich silných stránek či preferencí, rozvoj jejich silných stráneka vytváření atmosféry důvěry a zodpovědnosti. Mezi funkce leadershipu patří vytváření vizí a získávání lidí pro naplňování společných vizí. Leadership se překládá jako…

Lidské zdroje - HR

 HR [ejč ár]je zkratkou anglického výrazu Human Resources. HR označuje specifickou činnost v rámci organizace zaměřenou na řízení lidského kapitálu v organizaci. Používá se pro něj též český termín ‘lidské zdroje‘ či personální oddělení. HR zajišťuje zejména nábor a přijímání nových zaměstnanců, vzdělávání a rozvoj…

Liniový management (Lower-level management)

Základní úroveň postavení manažerů. Linioví manažeři jsou odpovědní za správu a řízení činností, které přímo přispívají k produkci výrobků a služeb. Jsou přímými nadřízenými výkonných pracovníků. Liniový manažer operativně řeší každodenní chod výrobního útvaru. Specifikem je krátkodobé plánování, proto je tato úroveň označována…

Makroekonomie

 Podle jedné z nejčastěji uváděných definic v ekonomické literatuře „ makroekonomie studuje chování ekonomiky jako celku. Zkoumá celkovou úroveň národního produktu, zaměstnanosti, cen a zahraničního obchodu země“ [Samuelson]. Makroekonomie zpravidla abstrahuje od chování dílčích ekonomických subjektů (ty jsou předmětem…

Management

Management je navrhování a řízení procesů, kontrola průběhu činností a kontrola jak jsou dosahovány předem definované výsledky.

Management stresu

 Management stresu, nebo také řízení stresu, představuje různé postupy a techniky zaměřené na vypořádání se se stresem. Jedná se o schopnost identifikovat negativní stresory a znalost různých metod, jak se se stresem „zdravě“ vypořádat. Výsledkem je schopnost předcházet stresu a uvědomění si, jak důležitý je odpočinek a…

Manažer (Manager)

Manažer je odpovědný za úspěšný chod útvaru (střední manažer), týmu (projektový manažer)nebo i celé organizace (top manažer), kterou řídí. Manažera lze charakterizovat jako osobu, která identifikuje a dosahuje cílů organizace prostřednictvím rozmisťování vhodných zdrojů (lidských, finančních, informačních apod.).Součástí jeho…

Mentoring

 Mentoring je metoda formování pracovních schopností. Jedná se o strukturovaný proces osobního vedení a podpory méně zkušených jedinců. Tradičně poskytuje mentoring starší spolupracovník, který má takové zkušenosti a odbornost, že může napomáhat a radit svým méně zkušeným kolegům. Kromě role školitele hraje i roli poradce a…

Míra nezaměstnanosti

Míra nezaměstnanosti patří mezi čtyři nejsledovanější ukazatele v makroekonomii. Počítá se jako podíl nezaměstnaných na pracovní síle, tj. ekonomicky aktivním obyvatelstvu. Míra nezaměstnanosti informuje o tom, kolik procent z ekonomicky aktivního obyvatelstva nemá ve sledovaném období zaměstnání.

Monetaristé

 Monetaristé představují v ekonomické teorii obhájce svobodného trhu bez státních zásahů. Podle zastánců tohoto přístupu je úkolem státu v ekonomice stanovení pravidel a dohled nad jejich dodržováním. Státní zásahy naopak (oproti názoru keynesiánců) chod ekonomiky narušují.Podle monetaristů jsou příčinou změn v ekonomice…