Elseaz.cz > Slovník pojmů

Slovník pojmů

1st Business Certificate ®

 1st Business Certificate ® je program zaměřený na praktické osvojení základních ekonomických principů nutných pro manažerské firemní rozhodování. Tvoří ho osm modulů: Management procesů, výroby a jakosti, Finanční řízení a investiční plánování, Lidské zdroje a podnikové řízení, Marketing a servis management, Účetnictví,…

360° zpětná vazba

360° zpětná vazba je to nejobjektivnější dostupná metoda, která měří kompetence (schopnosti, dovednosti, způsoby chování, postoje) lidí. Nejčastěji se využívá pro lidi na manažerských pozicích. Neměří jací jsme, ale jak se jevíme svému okolí.

Assessment centrum/Assessment centre

Assessment centrum představuje jednu z metod výběru pracovníků. Prostřednictvím série simulací typických pracovních činností se testuje způsobilost kandidáta pro danou pracovní pozici. V rámci assessment centra bývají kandidáti, často záměrně, vystaveni ztíženým podmínkám, jako je nedostatek času, vystavení značnému stresu či…

Cenová hladina (cenová úroveň)

 Cenová hladina je jedním ze základních ukazatelů, které makroekonomie sleduje. Cenová hladina představuje všeobecnou úroveň cen v ekonomice. Například zdražování, které se projevuje rostoucí cenou jídla, bydlení a dalšího zboží je změnou cenové hladiny.Existuje několik způsobů měření cenové hladiny – například index…

Counselling

 Counselling je jednou z metod formování pracovních schopností zaměstnanců. Do češtiny bývá nepřesně překládán jako poradenství. Tato metoda je však založena na vzájemném konzultování a ovlivňování, čímž dochází k překonání jednosměrného vztahu vzdělávaný – vzdělavatel. Dochází k formování obou účastníků procesu.

Delegování

 Delegování představuje sdílení či přenos povinností, a s tím souvisejících pravomocí a odpovědností, od nadřízeného, který má právo delegovat, na podřízeného zaměstnance. Delegování podporuje samostatnost pracovníků, rozvíjí jejich zodpovědnost a v neposlední řadě může mít pro pracovníka významnou motivační hodnotu.

Deprese

Depresí bývá označován obzvláště hluboký a dlouhý pokles výkonu ekonomiky. Jinými slovy jde o recesi, která překročí určitou míru (v ČR pokles HDP o více než 10%).

Distres

 Distres představuje tzv. špatný stres. Od určité hranice, která je individuální, vede stres ke sníženému výkonu a zneschopňuje. Pokud stres působí dlouhodobě, může vést až k závažnějším psychickým poruchám a nemocem.

Ekonomicky aktivní obyvatelstvo

Ekonomicky aktivní obyvatelstvo, čili pracovní sílu, tvoří zaměstnaní a nezaměstnaní.Za zaměstnané jsou považovány všechny osoby starší 15-ti let, které během referenčního období příslušely mezi placené zaměstnance, příslušníky armády nebo osoby zaměstnané ve vlastním podniku. Za nezaměstnané jsou považovány osoby 15leté a…

Ekonomicky neaktivní obyvatelstvo

Do kategorie ekonomicky neaktivní spadá obyvatelstvo ve věku 0-14 let a všechny osoby starší 64 let (osoby v důchodu). Patří sem i osoby v produktivním věku, které nejsou zařazeny do kategorie nezaměstnaní, a to zpravidla proto, že práci aktivně neshánějí nebo o ní nestojí (dobrovolná nezaměstnanost).

Emoční inteligence

Emoční (emocionální) inteligence neboli tzv. inteligence citů zahrnuje dvě oblasti - interpersonální a intrapersonální dovednosti. Nebo podle podrobnějšího rozdělení - znalost vlastních emocí (sebeuvědomění), zvládání emocí – nakládat s city tak, aby odpovídaly situaci, schopnost motivace sebe sama, vnímavost k emocím jiných lidí…

Empatie

Empatie je schopnost vcítit se. Empatický člověk vnímá pocity druhých, vcítí se do nich, je schopen naladit se na podobnou emocionální úroveň. Empatické naslouchání je nejvyšší úrovní naslouchání. Empaticky naslouchající člověk je naladěn na stejnou vlnu jako ten, komu naslouchá. „Slyší“ nejen slova, ale i mimoslovní (neverbální)…

Empowerment

Empowerment je jeden ze čtvyř modelů leadershipu, v němž lidé na základě sdíleného závazku dostávají důvěru, svobodu v rozhodování a jsou ochotni převzít zodpovědnost. Základním nástrojem empowermentu je koučování.

Eustres

 Stres nemusí mít vždy negativní vliv na organismus. Eustres představuje takovou míru stresu, která zvyšuje aktivitu organismu a vede k vyššímu výkonu. Proto bývá též označován jako „dobrý stres“. Je to míra stresu nutná k tomu, aby se člověk dokázal vypořádat se zvýšenou zátěží.

Flexibilita

 Flexibilita obecně vyjadřuje schopnost pružně reagovat na měnící se podmínky, přizpůsobivost.

Flexibilita v rámci pracovního místa

 Prohlubování pracovních schopností. Jedná se o přizpůsobování pracovních schopností pracovníků měnícím se požadavkům pracovního místa nebo o rozšiřování pracovních schopností, aby pracovníci alespoň z části byli schopni vykonávat jiné pracovní místo či pozici.

Formální hodnocení zaměstnanců

 Formální, či také systematické hodnocení představuje racionální a standardizovanou formu hodnocení. Toto hodnocení se provádí periodicky, v pravidelném intervalu a výstupem je dokumentace, která se zařazuje do osobních spisů pracovníků. Tyto dokumenty slouží jako podklady pro další personální činnosti týkající se…

Frustrace

 Frustrace je, obdobně jako stres, nepříznivý stav organismu. Frustrace vzniká v důsledku neuspokojení z nějaké činnosti nebo zklamání ze zmaření či nedosažení vytyčeného cíle. Frustrace může plynout i z neuspokojení důležité potřeby či touhy. Frustrovaný jedinec může upadnout do deprese, která vlastně představuje silnou,…

HDP

Hrubý domácí produkt (HDP, anglicky GDP) vyjadřuje celkovou peněžní hodnotu statků a služeb vytvořených za určité období na určitém území (např. za poslední rok v České republice. Makroekonomie používá tento ukazatel pro určování ekonomické výkonnosti států. Pro účely mezinárodního srovnávání se však častěji používá ukazatel HDP…

Hodnocení zaměstnanců

 Hodnocení zaměstnanců představuje posuzování a hodnocení pracovního výkonu pracovníka. Pracovní výkon je pro tyto účely chápán v širším slova smyslu, tj. úkoly a požadavky pracovního místa, pracovní chování i vztahy ke spolupracovníkům (sociální chování). Hodnocení pracovníků má nejčastěji dvě podoby: neformální a formální…

<< Předchozí
1234
Další >>